Políticad’ús

Quin és l’objecte de la Política d’ús?

Els termes i condicions que més endavant s’indiquen (en endavant, política, condicions generals o condicions) regulen l’accés i ús del lloc web www.veranda.tv (en endavant, el lloc o lloc web), l’explotació del qual porta a terme i per mitjà del qual presta serveis de la societat de la informació VERANDA MEDIA, S.L., amb NIF B-65425027 (en endavant, VERANDA), amb domicili al carrer Rosselló, n. 34, 4t, 3a, CP 08029, Barcelona; telèfon de contacte 93 553 99 33 i adreça electrònica de contacte info@veranda.tv, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 42399, fulla B-406831, foli 118, inscripció 1a.

Quin abast té la Política d’ús?

Continguts en l’expressió «lloc» o «lloc web» s’hi inclouen –amb caràcter delimitatiu però no limitador–  les dades, textos, gràfics, imatges, animacions, creacions musicals, vídeos, so, dibuixos, fotografia i altres inclosos en aquest mateix i, en general, totes les creacions expressades per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible, amb independència de si són o no susceptibles de propietat intel·lectual i industrial d’acord amb la normativa vigent aplicable.

Quines són les condicions d’accés a aquest lloc?

L’accés i l’ús d’aquest lloc és lliure per a qualsevol persona usuària i no requereix cap registre previ. La navegació, accés i visualització de la informació i continguts allotjats en aquest lloc atribueix la condició de «persona usuària» i implica haver acceptat totes les condicions incloses en aquesta política d’ús.

La persona usuària és conscient que l’accés i ús dels continguts del lloc es realitzen sota la seva responsabilitat, única i exclusiva.

Quin és l’objecte d’aquest lloc web?

Aquest lloc és merament informatiu i només té per objecte proporcionar informació i continguts d’interès sobre VERANDA i les seves activitats. 

Quins són els drets i les obligacions de la persona usuària? 

La persona usuària podrà:

 • Accedir, de manera gratuïta i sense necessitat de registre previ, als continguts i serveis del lloc disponibles com a tals. No obstant, el cost de l’accés telefònic o un altre tipus de despesa per la connexió a l’accés al lloc web corre a càrrec exclusivament de la persona usuària. 
 • Fer servir els serveis i continguts disponibles.
 • Descarregar una sola còpia del lloc web per a la seva visualització «off-line» amb finalitats personals i no comercials. 
 • Fer un ús correcte i lícit del lloc web, de conformitat amb la legislació vigent, la moral, els bons costums i l’ordre públic. 

En cap cas la persona usuària podrà:

 • Accedir o utilitzar els continguts del lloc amb finalitats il·lícites, lesives de drets i llibertats a tercers o que puguin perjudicar, malmetre o impedir, per qualsevol mitjà, l’accés als mateixos, en perjudici de VERANDA o de tercers. 
 • Utilitzar els continguts, total o parcialment, per promocionar, vendre, contractar, divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones. 
 • Introduir informació al lloc web o emprar els serveis existents en el mateix amb la finalitat d’atemptar –de manera directa o indirecta– contra els drets –i de manera molt especial els drets fonamentals i les llibertats públiques– d’altres persones usuàries del lloc web VERANDA; que incitin o promoguin la realització d’actes delictius, xenòfobs, terroristes o degradants per raó d’edat, sexe, religió o creences; o de caràcter pornogràfic, obscè, violent o que atemptin contra la llei, la moral i els bons costums. 
 • Incloure hipervincles a les seves pàgines web particulars o comercials a aquest lloc web que no es limitin de manera única i exclusiva a l’accés a la pàgina principal d’aquest. 
 • Utilitzar els serveis i continguts oferts a través del lloc de manera contrària a les condicions presents. 
 • Dur a terme qualsevol acció que impedeixi o dificulti l’accés al lloc per part d’altres persones usuàries. 
 • Fer servir el lloc web com a via d’accés a Internet per la comissió d’accions il·lícites o contràries a la legislació vigent, la moral, els bons costums i l’ordre públic.  
 • Emprar qualsevol tipus de virus informàtic, codi, software, programa informàtic, equip informàtic o de telecomunicacions, que puguin provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts, programes o sistemes accessibles per mitjà dels serveis i continguts prestats al lloc web o en els sistemes d’informació, arxius i equipaments informàtics; o l’accés no autoritzat a qualssevol continguts i/o serveis del lloc web.
 • Eliminar o modificar de qualsevol manera els dispositius de protecció o identificació de VERANDA o dels seus legítims titulars sobre els continguts allotjats al lloc web, o els símbols que VERANDA o els tercers legítims titulars dels drets incorporin a les seves creacions objecte de propietat intel·lectual o industrial existents en aquest lloc web.
 • Incloure en llocs web de la seva responsabilitat o propietat «metatags» corresponents a marques, noms comercials o signes distintius propietat de VERANDA.
 • Reproduir, de manera total o parcial, aquest lloc web en un altre lloc web; no podrà realitzar emmarcats al lloc que ocultin o modifiquin –amb caràcter delimitatiu però no limitador– continguts, espais publicitaris i marques de VERANDA o de tercers, amb independència o no que això suposi actes de competència deslleial o de confusió.  
 • Crear marcs dins d’un lloc web de la seva responsabilitat o propietat que reprodueixin la pàgina principal i/o les pàgines accessibles per mitjà de la home d’aquest lloc web sense l’autorització prèvia de VERANDA.
 • Utilitzar la marca, noms comercials, així com qualsevol altre signe identificatiu que estigui subjecte a drets de propietat intel·lectual o industrial, sense la prèvia autorització expressa i per escrit del seu titular. 
 • Realitzar qualsevol acció que suposi la reproducció, distribució, còpia, lloguer, comunicació pública, transformació o qualsevol altra acció similar que suposi la modificació o alteració, de tots o de part dels continguts i serveis del lloc o l’explotació econòmica dels mateixos.

Quins són els nostres drets i obligacions? 

VERANDA es reserva els següents drets:

 • Modificar, de manera unilateral i sense avís previ, la prestació, configuració, contingut, serveis i condicions d’accés al lloc, així com les condicions d’ús i l’accés als continguts oferts. En cada cas, VERANDA quan correspongui, advertirà d’aquests canvis en les corresponents condicions generals o particulars d’ús, així com en altres textos del web.
 • Determinar l’idioma en què està disponible el lloc. 
 • Limitar, excloure o condicionar l’accés al lloc quan no es donin totes les garanties d’utilització correcta del lloc segons les obligacions i prohibicions assumides en aquesta política. 
 • Finalitzar la prestació d’un servei o el subministrament d’un contingut, sense perjudici del que s’ha disposat en les condicions particulars que regulen l’ús d’un determinat servei i/o contingut. 
 • Suprimir tots o part dels continguts o serveis oferts a través del lloc, sense necessitat d’avís previ. 
 • Emprendre qualsevol acció legal o judicial que s’escaigui per a la protecció dels drets tant de VERANDA com de tercers que prestin els seus serveis o continguts a través d’aquest lloc, sempre que sigui procedent. 
 • Exigir la indemnització que se’n pogués derivar de l’ús indegut o il·lícit de tots o de part dels serveis i continguts prestats per mitjà del lloc.

En qualsevol cas, la persona usuària ha de tenir en compte que els materials i enllaços continguts en aquest lloc podrien no reflectir la informació més recent dels serveis oferts per VERANDA.

Sobre l’ús de cookies i dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals de les persones usuàries

VERANDA pot utilitzar cookies en aquest lloc web. Aquestes cookies seran emprades per VERANDA sota les condicions i amb les finalitats descrites a la seva Política de Cookies.

Quina és l’exempció i limitació de responsabilitat de VERANDA pel que fa a l’ús d’aquest lloc?

VERANDA queda exempta de tot tipus de responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa en els casos següents:

 • Per la impossibilitat o dificultats de connexió a la xarxa de comunicacions per mitjà de la qual resulta accessible aquest lloc web, amb independència de la mena de connexió emprada per la persona usuària.
 • Per la interrupció, suspensió o cancel·lació de l’accés al lloc web, així com per disponibilitat i continuïtat del funcionament del lloc. 
 • VERANDA no assumeix cap responsabilitat pel que fa als serveis i continguts, ni per la disponibilitat i condicions, tècniques o no, d’accés a aquests, que siguin oferts per tercers prestadors de serveis, en especial pel que fa als prestadors de serveis de la societat de la informació. Per prestadors de serveis de la societat de la informació s’entendran aquelles persones físiques o jurídiques que prestin els següents serveis al públic: (a) Transmissió per una xarxa de comunicació de dades facilitades pel destinatari del servei. (b) Serveis d’accés a la xarxa esmentada. (c) Serveis d’emmagatzematge o allotjament de dades. (d) Subministrament de continguts o informació. (e) Servei de còpia temporal de les dades. (f) Facilitació d’enllaços a continguts o instruments de cerca. 
 • VERANDA en cap moment assumeix la responsabilitat dels danys o perjudicis que poguessin causar la informació i continguts –amb caràcter delimitatiu però no limitador– prestats, comunicats, allotjats, transmesos, exhibits o oferts per tercers aliens a VERANDA –inclosos els prestadors de serveis de la societat de la informació– a través d’un lloc web al qual s’hi pugui accedir per mitjà d’un enllaç existent en aquest lloc. 
 • Del tractament i utilització posterior de dades personals realitzats per tercers aliens a VERANDA, així com la pertinença de la informació sol·licitada per aquests. 
 • De la qualitat i velocitat d’accés al lloc i de les condicions tècniques que la persona usuària ha de reunir per tal de poder accedir al lloc i als seus serveis i/o continguts. 
 • VERANDA no serà responsable dels retardaments o fallides que es produïssin en l’accés i/o funcionament dels serveis i/o continguts del lloc web, degut a un cas de Força Major.  
 • La persona usuària respondrà personalment dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa causats a VERANDA de manera directa o indirecta, per l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades d’aquestes condicions generals o altres normes per les quals es regeixi la utilització del lloc.

Qui és el propietari dels drets de propietat intel·lectual i industrial dels continguts d’aquest lloc?

Els continguts i serveis oferts a través del lloc –inclosos textos, gràfics, imatges, animacions, creacions musicals, vídeos, so, dibuixos, fotografies, tots els comentaris, exposicions i codi html d’aquest, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitador– es troben protegits per les lleis de protecció intel·lectual i industrial. El dret d’autor i d’explotació econòmica d’aquest lloc correspon a VERANDA i/o a terceres entitats. 

Les marques, noms comercials o signes distintius que apareixen en el lloc web son propietat de VERANDA o, en el seu cas, de terceres entitats i es troben protegits per les lleis vigents de la propietat industrial.

La prestació dels serveis i publicació dels continguts a través del lloc no implicarà en cap cas la cessió, renúncia o transmissió, total o parcial, de la titularitat dels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial per VERANDA i/o els seus legítims tercers titulars. 

Cap part d’aquest lloc web pot ser reproduïda, distribuïda, transmesa, copiada, comunicada públicament, transformada, en totes o algunes parts per mitjà de cap sistema o mètode manual, electrònic o mecànic (inclosos el fotocopiat, la gravació o qualsevol sistema de recuperació i emmagatzematge d’informació) a través de qualsevol suport actualment conegut o que s’inventi en el futur, sense el consentiment de VERANDA. La utilització, sota qualsevol modalitat, de tots o part dels continguts del lloc queda subjecta a la necessitat de sol·licitar autorització prèvia de VERANDA i/o tercers titulars legítims i l’acceptació de la corresponent llicència, en el seu cas, llevat per al que s’ha disposat pel que fa als drets reconeguts concedits a la persona usuària en aquestes condicions generals o el que així es determini en les condicions particulars d’ús d’un determinat servei i/o contingut ofert a través del lloc. 

Si l’actuació o omissió culpable o negligent, de manera directa o indirecta, imputable a la persona usuària del lloc web que origini una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial de VERANDA o de tercers –hi hagi o no benefici per a aquest– originés a VERANDA danys, pèrdues, obligacions solidàries, despeses de qualsevol naturalesa, sancions, mesures coercitives, multes i altres quantitats sorgides o derivades de qualsevol reclamació, demanda, acció, plet o procediment, sigui civil, penal o administratiu, VERANDA tindrà dret a dirigir-se contra la persona usuària per tots els mitjans legals al seu abast i reclamar qualssevol quantitats indemnitzatòries, inclosos –a títol enunciatiu i no delimitador– danys morals i d’imatge, dany emergent i lucre cessant, costes publicitàries o de qualsevol altra índole que poguessin resultar per a la seva reparació,  imports de sancions o sentències condemnatòries, interessos de demora, el cost del finançament de totes les quantitats en què VERANDA pogués resultar perjudicada, les costes judicials i l’import de la defensa en qualsevol procés en què pogués resultar demandada VERANDA per les causes abans exposades, pels danys i perjudicis ocasionats per raó de la seva actuació o omissió, sense perjudici d’exercir qualssevol altres accions que en dret li corresponguin.

Sobre l’ús d’enllaços i hiperenllaços

L’ús d’enllaços i hiperenllaços al present lloc web només es pot dur a terme si l’enllaç o hiperenllaç es realitza en els següents termes previstos en les presents condicions:

 • Haurà de permetre només accés a la pàgina d’inici d’aquest lloc.
 • Amb el propòsit d’evitar la confusió, es prohibeix carregar qualsevol pàgina que pertanyi al lloc web en una de les seccions d’una altra pàgina web dividida en marcs, de manera que provoqui una distorsió en la presentació d’aquest lloc web, induint a la confusió («framing»).
 • La possibilitat d’introduir un enllaç no pressuposa, en cap cas, un consentiment per a reproduir els aspectes visuals i funcionals («look and feel») d’aquest lloc web. 
 • Així mateix, es prohibeix de manera explícita la creació d’un entorn o barra de navegació sobre les pàgines que composen aquest lloc, sense autorització prèvia. 
 • Aspecte de l’enllaç: l’hiperenllaç només podrà consistir en un text. Per a l’ús de gràfics o logos, s’haurà d’obtenir prèviament una llicència d’ús dels gràfics o logos de VERANDA. En qualsevol cas, el text haurà d’expressar rotundament que enllaça amb el present lloc web. Amb caràcter general, l’aspecte, l’efecte visual, la ubicació i, en general, les característiques de l’hiperenllaç hauran d’evidenciar que aquest condueix al lloc web de VERANDA i que aquest és independent i no està unit per una relació, ni de col·laboració, associació, patrocini, laboral ni de cap altre tipus, a la pàgina web que conté l’hiperenllaç. 
 • Qualsevol pàgina web que contingui un hiperenllaç al lloc web de VERANDA haurà de respecta de manera ineludible aquestes condicions generals d’ús del present lloc web, caracteritzar-se per ser hiperenllaços reals i lícits i complir qualssevol disposicions legals aplicables i les exigències de la moral i els bons costums generalment acceptats. 
 • En especial, l’autorització per a la inserció d’hiperenllaços a aquest lloc web estarà condicionada al respecte per la dignitat i la llibertat humana. El lloc web on s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums i l’ordre públic, ni tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers. 
 • En darrer terme, queda prohibit incloure hiperenllaços al lloc web a pàgines amb continguts, al·lusions o orientació contraris o no compatibles amb els que inspiren el lloc web de VERANDA.

Quina és la política de protecció de dades personals d’aquest lloc? 

VERANDA pot recollir dades de caràcter personal de les persones usuàries del lloc a través dels formularis i adreces electròniques publicades al lloc. El tractament d’aquestes dades serà dut a terme d’acord amb el que s’estableix a la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (en endavant, RGPD), la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) i la resta de normativa vigent en la matèria. 

La persona usuària pot consultar la política de protecció de dades d’aquest lloc en la nostra Política de Privacitat

Quant de temps estarà actiu aquest lloc? 

L’accés, els continguts i serveis oferts del lloc tenen, en principi, una duració indefinida. VERANDA, no obstant, podrà donar per conclòs o suspendre’n l’accés, els serveis i/o continguts d’aquest en qualsevol moment, sense perjudici del que s’hagués disposat a aquest efecte en aquestes condicions generals o, en el seu cas, condicions particulars que regulin l’ús d’un determinat servei i/o contingut. 

Quina és la validesa d’aquestes condicions? 

Aquestes condicions generals contenen totes les condicions establertes per VERANDA i convingudes entre aquesta i la persona usuària per a l’ús d’aquest lloc en relació a l’objecte de les mateixes i es consideraran com a inexistents qualssevol declaracions, compromisos o promeses, verbals, escrites o implícites, anteriors a aquestes condicions pel que fa a l’objecte d’aquestes. 

El fet que VERANDA no exigeixi, en un moment determinat, el respecte d’alguna de les condicions establertes en aquestes condicions generals o, en el seu cas, condicions particulars que regulin l’ús d’un determinat servei i/o contingut, no pot ser interpretat per la persona usuària com la renúncia a exigir ulteriorment el seu compliment. 

Què passa si alguna clàusula d’aquestes condicions és nul·la o anul·lable?

En el suposat que alguna clàusula d’aquestes condicions generals o, en el seu cas, condicions particulars que regulin l’ús d’un determinat servei i/o contingut, resulti anul·lable o nul·la, en la seva totalitat o en part, aquesta nul·litat o anul·labilitat no afectarà la validesa d’altres clàusules de les esmentades condicions, que romandran amb plena eficàcia i validesa, llevat que la part que n’al·legui la seva nul·litat o anul·labilitat provi que, sense la clàusula que en resultés nul·la o anul·lable, no podran acomplir-se les finalitats perseguides per les presents condicions generals i/o particulars aplicables. 

Quina legislació regeix la present política? 

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. 

Quina jurisdicció s’aplica en cas de conflicte? 

Les parts, amb expressa renúncia al seu propi fur, se sotmeten per a la resolució de tots els litigis que se’n poguessin derivar als Jutjats i Tribunals de Barcelona.